Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for samarbejdspartnere og kunder hos Old Irish Pub Denmark A/S

Version: februar 2023

Når du som enten kontaktperson hos leverandører og samarbejdspartnere eller kunde interagerer med Old Irish Pub A/S (herefter ”Old Irish Pub”), indsamler og behandler Old Irish Pub en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskriver vi behandlingen af dine personoplysninger som led i indgåelsen af aftaler med os og som led i den daglige drift af Old Irish Pub.


1. Kategorier af personoplysninger og formål

Leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, firma og jobtitel.

Vi behandler dine personoplysninger til disse formål:
 • Løbende kontakt med eksterne parter, herunder som kunde hos leverandører, herunder
  • Indgåelse af aftaler med leverandører
  • Løbende administration af aftaler med leverandører
  • Ophævelse af aftaler med leverandører
 • Overholdelse af gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning og andre legitime formål, herunder
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Kunder

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, køn, land, landsdel, billeder og videooptagelser, alder, billed-ID, brugernavne på sociale medier, brugerindstillinger og præferencer, interne serverinformationer, unikke identifikationskoder, Geografiske og demografiske oplysninger, referrer-URL, IP-adresse, kreditkortoplysninger, bankoplysninger, brugernavn på appen, kodeord til appen, mobil ID, pseudonymer, geolokation, netværksoplysninger, tidligere foretagne køb, betalingshistorik, besøgte barer, øvrige oplysninger du som kunde giver, når du kontakter Old Irish Pub.


Vi behandler dine personoplysninger til disse formål:

 • Som led i den daglige drift af Old Irish Pub
  • Booking af borde på Old Irish Pub Denmark A/S´ hjemmeside
  • Kunders brug af appen ”The Old Irish Pub”
  • Videoovervågning på barerne
  • Markedsføring på sociale medier og via sms målrettet kunder
 • Overholdelse af gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning og andre legitime formål, herunder
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter


2. Kilder

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig som kontaktperson for leverandøren hhv. samarbejdspartneren og fra dig som kunde hos Old Irish Pub.


3. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne
Behandlingen er nødvendig af hen-syn til opfyldelse af en kontrakt Behandlingen af oplysningerne er i visse tilfælde nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes an-modning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
Oplysninger base-ret på legitime interesser Old Irish Pubs legitime interesser i at kunne kommunikere med leverandøren hhv. samarbejdspartneren og kunder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f i, jf. § 6, stk. 1 i databeskyttelsesloven.


4. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig som kontaktperson hos leverandø-rer hhv. samarbejdspartnere, giver du os personoplysningerne frivilligt. Konsekvensen af, at du ikke giver personoplysningerne ovenfor, er at vi ikke kan indgå en aftale med dig på vegne af leverandøren hhv. samarbejdspartneren. Det samme gør sig gældende, hvis du som kunde kontakter os med henblik på at foretage en booking hos os.


5. Videregivelse af personoplysningerne

Leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Old Irish Pub videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til andre dataansvarlige om dig i forbindelse med indgåelse af aftaler med leverandører hhv. samarbejdspartnere.


Kunder

Old Irish Pub kan I visse tilfælde videregive personoplysninger om kunder til politiet. Det vil typisk dreje sig om følgende oplysninger:


 • TV-overvågningsmateriale
 • kontaktoplysninger
 • potentielt oplysninger om strafbare forhold såsom vold mv.


6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører personoplysningerne til vores databehandlere, som fx kan være leverandø-rer af it-systemer, bookingsystemer mv.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande forekommer ved brug af vores underda-tabehandler. I det omfang, der videregives oplysninger til en databehandler lokaliseret i tredjelande, sker overførslen på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbe-stemmelser (SCC) eller en af undtagelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 49.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for flere oplysninger herom.


7. Opbevaringsperiode

Leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er relevant for relationen til leverandør hhv. samarbejdspartnere og for etablering, fastsættelse eller forsvar af retskrav. Ved ophør af samarbejdet, opbevares oplysningerne 3 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor der sidst har været en salgstransaktion med leverandøren hhv. samarbejdspartneren.


Vi opbevarer bogføringsmateriale i 5 år efter udgangen af det regnskabsår, bogføringsmaterialet vedrører.


Kunder

Vi opbevarer personoplysningerne så længe det er relevant til det ovenfor beskrevne formål og for etablering, fastsættelse eller forsvar af retskrav.


Optagelser af kunder fra TV-overvågning slettes 30 dage efter optagelsen, medmindre videre opbevaring er tilladt i overensstemmelse med TV-overvågningsloven.

Kontaktoplysninger på kunder slettes 6 måneder efter der er foretaget et køb hos Old Irish Pub.


Betalingsoplysninger opbevares i medfør af bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor købet er foretaget.


8. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, dog med de undtagelser der følger af den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning:

 • Ret til indsigt i personoplysninger
 • Ret til berigtigelse af ukorrekte eller misvisende oplysninger
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt)

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse
Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, hvor grundlaget er legitime interesser. Old Irish Pub må derefter ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre Old Irish Pub påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

Old Irish Pub Denmark A/S
Vesterbrogade 2D, 1620 København V
CVR-nr.: 35 02 86 92

Telefonnummer: + 45 21 76 34 17
E-mailadresse: info@oldirishpub.dk